Les vacances han de gaudir-se dins l’any al que corresponguin, el dret a fer-los caducaria el 31 de desembre de cada any. Es prohibeix la seva acumulació en anys successius excepte pacte en contrari; i en casos excepcionals.