La documentació que es necessita és :

  • Documentació original del vehicle (la del país d’origen).
  • Fotocopia del DNI del propietari.
  • Mandat firmat (ho proporciona GESTIÓ GIRONA).
  • En el cas que el vehicle procedeixi d’una compra entre particulars, i si té menys de 10 anys, s’haurà de pagar impost de transmissions patrimonials oneroses. En cas que la compra sigui a una empresa i amb factura amb IVA, estarà exempt d’aquest impost.
  • Fitxa Técnica espanyola del vehicle (s’ha de passar una ITV prèvia a la matriculació).
  • Impost municipal pagat (del municipi on tindrà la residència).
  • Impost de matriculació (aquest impost es calcula segons el model i any del vehicle, o la factura o contracte d’adquisició).

La taxa de matriculació és de 97.80€. A aquest import s’hi haurà d’afegir els honoraris de tramitació i, si és el cas, l’impost de matriculació i l’impost de transmissions patrimonials oneroses.