La documentació que es necessita és :

  • Documentació original del vehicle (la del país d’origen)
  • Fotocopia del DNI del propietari
  • Mandat firmat (ho proporciona GESTIO GIRONA)
  • En el cas que el vehicle procedeixi d’una compra entre particulars, si el vehicle te menys de 10 anys s’haurà  de pagar Impost de Transmissions , en cas que la compra sigui a una empresa i amb factura amb IVA, estarà exempt d’aquest Impost)
  • Fitxa Técnica Espanyola del vehicle (s’ha de passar una ITV prèvia a la matriculació)
  • Impost municipal pagat (del municipi on tindrà la residència)
  • Impost de matriculació ( aquest impost es calcula segons el model i any del vehicle o la factura o contracte de adquisició))

El cost de la matriculació es de 194.60€ d’honoraris més taxes fixes. A aquests honoraris i taxes, s’haura d’afegir l’impost de matriculació i l’impost de transmissions si es el cas.