Després del reial decret d’1 de març de 2019, la durada mínima del lloguer d’habitatges és de 5 anys si el propietari és una persona física i de set anys si el propietari és una persona jurídica.

Per això, tots els arrendaments posteriors a l’entrada en vigor del decret (06/03/2019), encara que es pactin per un termini inferior, l’arrendatari sempre tindrà dret a què es prorrogui fins els 5 o 7 anys, segons que l’arrendador sigui persona física o jurídica, respectivament.

Els contractes celebrats abans del 06/03/2019 seguiran regint-se pel termini mínim de 3 anys, sense distinció de persona física i jurídica, que establia la legislació anterior