Actualment el tipus aplicable és d’un 15% durant el primer any en que la base imposable sigui positiva, i el següent, si bé el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat estableix que la tributació real (un cop descomptats incentius i deduccions), no podrà ser mai inferior al 10% sobre la base imposable.