A partir del 2019 la quantitat exempta dels premis de loteries i apostes és de 20.000 euros i a partir d’1 de gener de 2020 la quantitat exempta serà de 40.000 euros. Els premis superiors a aquestes quanties tributen pel tram excedit.

En el cas que el premi hagués estat comprat per varies persones, la part exempta es prorratejarà entre els participants.

La base imposable del gravamen estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció serà el 20 per cent, sense que sigui necessari incloure’l posteriorment a la declaració de renda.