Totes les hores realitzades durant la jornada ordinària que excedeixin de l’establert en el conveni col·lectiu o en l’Estatut de Treballadors tindran la consideració d’hores extraordinàries.

En el conveni col·lectiu o, si no, en el contracte individual, l’empresa pot optar entre abonar les hores extraordinàries o compensar-les per temps equivalent de descans retribuït.