L’article 14 del RDL 35/2020 modifica l’antiga exigència temporal per a deduïr les pèrdues per deteriorament dels crèdits, de manera que es redueix de 6 a 3 mesos, el plaç que té que haver transcorregut, desde el venciment de la obligació, per a poder deduïr en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors.

A qui va dirigit? Contribuents del IS o IRPF i que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió. (Xifra Negoci < 10M€)