1. Comptar amb el permís de conduir estranger en vigor.
  2. Acreditar la residència a Espanya aportant la targeta de resident en vigor.
  3. Aportar certificat d’empadronament.
  4. Aportar informe d’aptitud psicofísica.
  5. Aportar dues fotografies en color, de 32×26 mm.