• Les factures s’han d’anotar en una mateixa data.
  • Procedir d’un únic proveïdor.
  • L’import total de les operacions, IVA no inclòs, no pot excedir els 6.000 euros.
  • L’import de les operacions documentades a cada factura no pot superar 500 euros, IVA no inclòs.