Per a constituir una societat limitada cal fer els següents tràmits:

  1. Escollir una denominació social i sol·licitar al Registre Mercantil Central un certificat conforme la denominació escollida no consta registrada.
  2. Dipositar l’import del capital social a una entitat bancària i obtenir-ne la certificació corresponent.
  3. Signar l’escriptura de constitució de la societat davant de notari, amb les certificacions anteriors i els estatuts que regiran el funcionament de la societat.
  4. Sol·licitar el NIF provisional de la societat i, si escau, l’alta censal de l’activitat econòmica que hagi d’exercir la societat.
  5. Liquidar l’impost d’operacions societàries (Model 600).
  6. Inscriure la societat al Registre Mercantil.
  7. Amb l’escriptura inscrita podem sol·licitar el NIF definitiu.