En el cas d’infraccions comeses per conductors de vehicles VMP (vehicles de mobilitat personal), patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i similars,  per conductors menors de 18 anys, respondran solidàriament per les mateixes: els pares, tutors legals, o acollidors legals o de fet.