Els incompliments de les obligacions previstes en la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estan recollits en la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social. Són infraccions greus no complir les obligacions que en matèria de plans d’igualtat estableix l’Estatut dels treballadors i poden ser sancionades econòmicament per l’Administració laboral amb multes entre 626 euros a 6.250 euros.