Si el teu contracte de lloguer és anterior a l’01/01/2015, pots tenir una deducció del 10.05% de les quantitats pagades pel lloguer, sempre que compleixis una sèrie de requisits.

A més de la deducció que preveu el paràgraf anterior, si vius a la comunitat autònoma de Catalunya, també podràs tenir dret d’una deducció del 10% de l’import pagat pel lloguer, sent l’import màxim d’aquestà 300 euros anuals si la declaració és individual o 600 euros anuals si la declaració és conjunta. Per això cal que compleixis una sèrie de requisits de renda i de circumstàncies personals.