D’acord amb l’article 11 de la LIS dels ingressos i despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s’han d’imputar a el període impositiu en què es produeixi la meritació, d’acord amb la normativa comptable, amb independència del moment en què es produeixi el seu pagament o cobrament.