Sí.  Les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs o invalidesa provisional cal declarar-les com a rendiment del treball.