Per immobles amb data d’adquisició anterior a 31 de desembre de 1996, i sempre i quan el propietari sigui una persona física, es pot gaudir d’una exempció, a raó d’un 11,11% anual per cada any de la seva adquisició que sigui anterior al 31 de desembre de 1996, sobre la part proporcional del guany patrimonial generat per l’immoble fins el 20 de gener de 2006.

Per exemple, un immoble adquirit l’any 1980 i venut el 2021 (41 anys), tindrà exempta la part del guany patrimonial generat entre 1980 i el 20 de gener de 2006 (aproximadament 26 anys sobre els 41 de tinença).

El límit quantitatiu d’aquest incentiu és de 400.000 euros considerant totes les operacions d’aquest tipus realitzades per un mateix contribuent.