Tots els subjectes passius de l’IVA, per qualsevol concepte, estan obligats a presentar la declaració recapitulativa Intrastat, que és una declaració de tipus estadístic a nivell de l’Unió Europea, i que té periodicitat mensual, sempre que s’assoleixi el llindar d’operacions amb països de l’Unió Europea (actualment 400.000 euros anuals).

El termini per presentar la declaració és fins al dia 12 del mes següent a el mes natural a què es refereixen les operacions declarada.