Si l’obligat tributari té un grau de minusvalia podrá aprofitar-se de la reducció en el rendiment net en renda si ha ostentat la condició de treballador en actiu almenys un dia del periode impositiu.