El préstec personal entre persones estranyes obliga a liquidar l’impost sobre actes jurídics documentats, tot i que està exempt de pagament.