No. Aquests béns s’han d’integrar dins les quotes suportades en operacions corrents. Per calcular el límit de 3.005,06 euros  cal tenir en compte el valor d’adquisició però sense incloure la quota de l’IVA, a més,  aquest límit s’ha d’aplicar per a cada bé i no a un conjunt de béns encara que estiguin relacionats entre si.