Sí, una societat inscrita en el Registre Mercantil, al tenir personalitat jurídica i tenir condició de contribuent de l’impost de societats, està obligada a presentar tan la declaració  de l’impost de societats marcant la casella 00026 “Entitat inactiva”, com els comptes anuals.