No podrà ser a compensar si la casella ( 78 ) corresponent a quotes a compensar aplicades en aquest  periode està cumplimentada ,  fet que voldria dir que hem aplicat imports pendents de compensació de periodes anteriors; aquest  fet es tradueix a que només es podrà compensar quan el resultat de la liquidació sigui positiu.

Tot això sense perjudici de poder compensar les quotes pendents en les mateixes condicions que fins ara, doncs es tracta solsament d’una modificació a l’apariència de l’autoliquidació.