En el dret català, l’usdefruit universal concedit al cònjuge o convivent en parella estable supervivent, en cas de mort sense testament de l’altre membre de la parella s’estén a les llegítimes, però no als llegats ordenats en codicil, a les atribucions particulars ordenades en pacte successori ni a les donacions per causa de mort.