A la comunitat autònoma on hagi estat durant més dies del període impositiu, i llevat de prova en contra serà on radiqui el seu habitatge habitual.

Subsidiàriament, es consideraran residents on obtinguin la major part de la base imposable de l’IRPF determinada pels components de renda següents:

  1. Rendiments del treball: allà on radiqui el centre de treball
  2. Rendiments capital immobiliari i guanys patrimonials derivats de béns immobles: allà on radiquin aquests
  3. Rendiments activitats econòmiques: allà on radiqui el centre de gestió de cada activitat