Si el local no és de nova construcció, en general estarà exempt d’IVA, si bé entre empresaris podran renunciar a l’exempció i tributar al 21% d’IVA, per tal de poder-lo desgravar, i evitar així la tributació per la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, suportant només la modalitat incrementada d’Actes Jurídics Documentats (2,5%).

Si el local es de nova construcció i comprat directament a la promotora, la operació estará subjecta en tot cas a IVA (21%), i a la modalitat ordinària d’Actes Jurídics Documentats (1,5%).