Els arrendaments en què, a més del local, se cedeixen a l’arrendatari el conjunt d’elements que permeten la immediata explotació de la indústria instal·lada en aquell, no es regeixen per la Llei d’arrendaments urbans, de manera que, en principi, no quedarien subjectes a l’obligació d’exigir i prestar la fiança legal.

Això no obstant, a Catalunya, el decret 147/1997, obliga també en aquests casos a dipositar una fiança equivalent al 4% del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. És a dir, cal dividir el 4% del valor cadastral entre 12 (mesos) i multiplicar-lo per dos, ja que són dues les mensualitats de fiança a dipositar en el cas d’arrendaments de local.