Si es vol capitalitzar la prestació d’atur per iniciar un negoci, s’entén com inversió tota despesa que s’efectuï per adquirir béns o drets que integren el patrimoni del negoci com a part de l’actiu, com per exemple maquinària, mobiliari o un immoble entre d’altres, i que siguin necessaris per la posada en marxa de l’activitat.

Es podrà destinar la prestació capitalitzada a les despeses per posar en funcionament el negoci, així com el pagament de les taxes i tributs.

També es pot destinar fins a un 16% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d’assessorament, formació e informació relacionats amb l’activitat a emprendre.

A més, són considerades com a inversió les despeses previstes durant els tres primers mesos de funcionament com podrien ser càrregues tributàries o lloguers, entre d’altres.