No, ja que les classes no les duu a terme de forma habitual i mitjançant una ordenació de mitjans propis, per tant, no es pot qualificar d’activitat professional. Es tractaria d’un rendiment del treball, per tan, no s’hauria d’emetre cap factura, si no que simplement s’hauria de firmar un rebut que l’escola presentaria i amb una retenció a compte de l’impost sobre la renta de les persones físiques. L’escola per la seva part, hauria d’ingressar aquesta retenció mitjançant el model 111 i en el resum anual (model 190), informar com a rendiment del treball, no com a rendiment de l’activitat econòmica.