En cas de mort de l’arrendador, si aquest era propietari de la finca arrendada, els seus hereus se subrogaran en el contracte de lloguer i aquest subsistirà amb les mateixes condicions.

Si l’arrendador no era propietari del pis o local arrendat sinó arrendatari (sotsarrendament), usufructuari, superficiari o titular d’un dret anàleg, l’arrendament quedarà extingit amb la mort de l’arrendador, així com per qualsevol altra causa de resolució del dret d’aquest.

Respecte del pagament de la renda, l’arrendatari, d’entrada, l’ha de seguir fent de la forma pactada en el contracte. En cas de dubte sobre la persona amb dret a percebre les rendes, de la forma de pagament d’aquestes, o si sorgeix qualsevol dificultat o impossibilitat de fer el pagament, l’arrendatari haurà de consignar judicialment els imports per tal d’evitar incórrer en incompliment del contracte.