Tots els testaments atorgats davant de notari es registren al Registre General d’Actes d’Última Voluntat.

Es tracta d’un registre públic pel qual, amb la presentació del corresponent certificat de defunció i previ pagament de la taxa corresponent, hom pot conèixer si una persona va atorgar testament en vida, en quina data i davant de quin notari.

Aquest registre, però, no guarda constància d’altres actes d’última voluntat que podrien revocar o modificar els testaments que sí que hi consten inscrits, com ara testaments o codicils hològrafs, o memòries testamentàries.