En cas que el nostre deutor sigui una persona o societat domiciliada en un estat membre de la Unió Europea, podem acudir al procés monitori europeu per a la reclamació del deute.

Amb aquest procediment es pot fer la reclamació de crèdits de qualsevol quantia, sempre que siguin vençuts i exigibles, i, en cas que el deutor no formuli oposició, disposarem d’un títol executiu amb força a tots els països de la Unió.

Si el deutor s’oposa al requeriment, el procés continuarà per la via ordinària davant dels tribunals on haguem presentat la sol·licitud inicial.