En el cas de contribuents morts durant 2018, l’impost es meritarà en el moment de la mort i el període impositiu resultarà inferior a l’any natural.

La declaració del mort haurà de presentar-se en modalitat individual.

En cas de resultat a tornar, per tramitar la devolució s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • Per a imports inferiors o iguals a 2000 €:
  • Certificat de defunció.
  • Llibre de Família complet.
  • Certificat del Registre d’Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura en el certificat d’últimes voluntats).
  • En cas que hi hagi diversos hereus i es vulgui que l’import de la devolució sigui abonat a un d’ells, autorització escrita i signada amb fotocòpia del DNI de tots ells.
  • Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que cobraran la devolució.
 • Per a imports superiors a 2000 € a més a més dels anteriors: