Sí, els salaris i pensions són embargables en determinades proporcions.

Segons al Llei d’enjudiciament civil, la quantia de salaris que no excedeixi del salari mínim interprofessional (smi) és inembargable.

Però si el salari o la pensió superen l’import del salari mínim, aquest excés es pot embargar segons la següent escala:

  1. L’excés fins al doble del salari mínim és embargable en un 30%.
  2. L’excés del doble del salari mínim i fins al triple del salari mínim és embargable en un 50%.
  3. L’excés del triple del salari mínim i fins al quàdruple del salari mínim és embargable en un 60%.
  4. L’excés del quàdruple del salari mínim i fins al quíntuple del salari mínim és embargable en un 75%.
  5. L’excés per sobre de la quantitat anterior és embargable en un 90%.

D’aquesta manera, si el nostre salari supera en una, dues, tres, quatre o cinc vegades el smi, a cadascun d’aquests trams li serà aplicable el percentatge embargable corresponent segons l’escala anterior.