A la mort de l’empresari, les obligacions tributàries pendents es transmeten als successors, o a l’representant de l’herència jacent, mentre aquesta no hagi estat acceptada. I això, amb efectes des de la mort, i encara que els tràmits per formalitzar l’herència es perllonguin durant diversos mesos.

Per tant, els hereus tenen l’obligació de presentar la declaració – model 303 – corresponent a totes les operacions que s’haguessin realitzat fins a la defunció, podent deduir les quotes d’IVA suportat pendents. A l’apartat “Identificació” han de constar el NIF, els cognoms i el nom del traspassat.