Les dones amb fills menors de 3 anys podran minorar la quota diferencial de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques en 100 euros mensuals sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

En el cas d’ERTO en els que se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total.

Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes com a conseqüència de l’aprovació d’un ERTO, deixen de complir els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.