Abans d’instal·lar un sistema biomètric d’aquest tipus a la nostra empresa, hem de tenir en compte si el mateix s’ajusta a la normativa de protecció de dades i si ús és adequat, pertinent i no excessiu en relació a les finalitats que tingui.

Per tant, abans d’implantar en l’entorn laboral un sistema de control d’empremta digital serà necessari tenir en compte el següent:

  • La seva presència ha d’estar justificada, per la qual cosa s’haurà de determinar quina és la finalitat per la qual es recullen i tracten les dades biomètriques.
  • Veure si la seva implantació és idònia, proporcional i equilibrada a la finalitat buscada.
  • Garantir que es respecta la normativa de Protecció de Dades, tant pel responsable del fitxer com per l’encarregat del tractament. Per això s’hauran d’aplicar les mesures de seguretat corresponents atenent que són dades de caràcter sensible.
  • S’haurà de realitzar per part de l’empresa una avaluació d’impacte per l’ús d’aquest sistema.

En definitiva, és legal utilitzar sistemes de control d’empremta digital en l’entorn laboral però sempre que es respectin les mesures que acabem d’esmentar