Resulta molt freqüent trobar en les signatures dels correus electrònics corporatius el text conegut com “avís de confidencialitat“, en el qual es prevé al destinatari de l’escrit de circumstàncies diverses com la confidencialitat del contingut, la necessitat de mantenir secretes les comunicacions, o fins i tot el mandat de destruir el correu si no és destinatari del mateix.

Referent a això s’ha de deixar clar que cap persona ha de sotmetre a obligacions derivades de la simple lectura d’un correu electrònic si no ha existit contracte previ.

No hi ha cap precepte legal que obligui els destinataris dels correus electrònics a respectar la confidencialitat del contingut que reben. Ni pot defensar aquesta conducta amb altres fonts del dret com el costum o els usos del mercat.

Per tant, el recomanable seria desfer-se dels avisos de confidencialitat, tan estesos, i incorporar a la signatura dels correus electrònics corporatius els avisos de privacitat referents a la normativa de protecció de dades