Sí. En els contractes d’arrendament, tant d’habitatge com de local, l’arrendador ha d’exigir a l’arrendatari l’abonament de la fiança i aquest ha de prestar-la. L’arrendador llavors ha de dipositar-la a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) dins dels dos mesos següents a la formalització del contracte.

La manca de dipòsit de la fiança pot comportar per l’arrendador multes de fins al 75% de l’import no ingressat, més els interessos de demora des que se’l requereix de pagament. Així mateix, en cas de retard en el dipòsit, s’aplicarà un recàrrec de fins al 25%, més els interessos de demora des del final del termini d’ingrés de la fiança.