La cessió de treballadors d’una empresa a una altra, excepte en el cas de les ETT (Empreses de Treball Temporal) està prohibida segons l’Ordenament Jurídic. En cas que s’infringeixi aquesta prohibició, sense perjudici d’altres possibles responsabilitats, tant l’empresa cedent com la cessionària responen solidàriament de les obligacions salarials i de Seguretat Social respecte els treballadors cedits.