Amb efectes des del 5 de juliol de 2018 s’inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que el cònjuge amb discapacitat no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.
  2. Que no generi el dret a les deduccions previstes a les lletres c) i d) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim).

La deducció és de 100 euros mensuals.