Si sóc major de 65 anys, no. Si no tinc els 65 anys tributaré pel guany patrimonial que hagi obtingut (diferència entre el valor de venda i el valor de compra). Com a  excepció, no tributaré, totalment o parcial, si reinverteixo (parcialment o total) la quantitat obtinguda de la venda en un nou immoble que s’haurà de convertir en el meu habitatge habitual en un termini no superior als 2 anys.