Tot i que no es percebin rendiments dineraris durant el període de carència pactat, aquests pactes solen tenir causa en la necessitat, per part del llogater, d’efectuar reformes o millores a l’immoble que, en un algun moment futur, revertiran al propietari. Per tant, aquesta operativa es considera, a efectes d’IVA, una permuta de serveis, de manera que el propietari haurà d’emetre la factura per el valor de les obres efectuades per el llogater, i aquest haurà de facturar l’esmentat valor al propietari.