Si, a través del mecanisme de compensació de pèrdues. L’import obtingut per la venda d’un Fons s’inclou a la Renda de l’estalvi, d’aquesta manera, si s’obté una pèrdua, la podré compensar, en primer lloc, amb una altre guany obtingut al exercici, i si després de fer aquesta compensació, el saldo és negatiu, es podrà minorar la base imposable de l’estalvi procedent d’interessos de dipòsits, dividends, ingressos d’assegurances…amb el límit del 25% d’aquests rendiments. Si després de fer aquesta compensació, el saldo continua essent negatiu, aquest es podrà compensar durant els propers quatre exercicis, tant amb guanys de la mateixa naturalesa, com amb el 25% dels rendiments de capital mobiliari positius.