Durant l’estat d’alarma ocasionat per la crisis sanitària del COVID19, procedeix la imputació de  rendes immobiliàries d’un immoble considerat segona residència, en la que el contribuent no resideix i que, no té arrendada ni està afecte a una activitat econòmica.

La DGT senyala que dita imputació de rendes no té en compte la utilització efectiva de la segona residència, sinó la seva disponibilitat en favor del seu titular. Només, segons consulta vinculant CV 28-5-18, estarà exclosa la imputació de rendes, si es tractés d’un immoble buit amb ocupació il·legal per tercers en contra de la voluntat dels propietaris sempre, en tot cas, que s’hagi iniciat un procés judicial de desnonament.