Sí, però cal fer-ho mitjançant una modificació dels estatuts de la comunitat, que requereix el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació. Un cop inscrita al Registre de la Propietat aquesta modificació d’estatuts, la prohibició afectarà els qui en un futur adquireixin un pis a la comunitat.

No obstant, l’acord de limitació no afectarà els propietaris actuals que s’hi hagin oposat, els quals, al seu dia, van adquirir el seu pis lliure de qualsevol limitació.