Els habitatges habituals que les empreses lloguen als seus empleats estan exemptes del pagament de l’IVA sempre que en el contracte d’arrendament:

  1. Figuri específicament que l’arrendament es realitza per a un ús en exclusiva d’habitatge habitual, sense possibilitat de fer cap activitat empresarial.
  2. Que en el contracte d’arrendament s’especifiqui quina persona o persones físiques han de residir a l’habitatge.
  3. Ha d’estar expressament prohibit la possibilitat de subarrendar o cedir l’immoble a persones físiques diferents de les consignades.