Sí, l’arrendador i l’arrendatari poden establir els acords que vulguin sempre que no siguin contraris a la llei, de manera que el pacte que prohibeix la tinença o entrada d’animals a la finca arrendada és vàlid i, si s’incorpora al contracte, el seu incompliment podrà ser causa de resolució de l’arrendament a instàncies de l’arrendador.