En els arrendaments d’habitatge, el sotsarrendament només es possible de forma parcial, i si l’arrendador ho consent prèviament per escrit, ja sigui en el mateix contracte o en un document posterior.

En els arrendaments de local, en canvi, l’arrendatari pot sotsarrendar una part o tota la finca, i no necessita el consentiment de l’arrendador per fer-ho llevat que en el contracte s’hagués estipulat el contrari.