Sí, l’hereu adquireix els béns i els drets de l’herència, així com els deutes i obligacions del causant que no s’extingeixin per la mort.

Això no obstant, té la possibilitat d’acceptar l’herència a benefici d’inventari, amb l’efecte que no respondrà de les obligacions del causant amb els béns propis, sinó únicament amb els béns de l’herència. Si després de pagats els deutes amb aquests béns, encara en resten, l’hereu els podrà fer seus.